DEMIS, Şubat 2017 yılında sürdürülebilir kalkınmanın temel üç öğesi olan “ekonomik”, “sosyal” ve “çevresel” boyutunu gözeterek kalkınma, kentsel ve kırsal alan, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere, evrensel olarak kabul edilmiş temel hak ve özgürlükler temelinde eşitliğin sağlanmasına; sağlık, eğitim, aidiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde gerekli gördüğü her tematik konu üzerinde bilimsel inceleme ve araştırma yürütmek; bu doğrultuda ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar şunlardır:

  • Alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak

  • Araştırmaları çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek

  • Kendi yürüttüğü ve/veya üçüncü taraflarca yapılan araştırmalara ilişkin veri tabanı oluşturmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak

  • Kendi çalışma alanına giren kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla temasta bulunmak

  • Araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar arasında iletişim ağı oluşturmak

  • Alandaki kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak

  • Dernek amaçları doğrultusunda sesli ve görüntülü ve özellikle belgesel, sözlü tarih format gibi formatlarda eserler üretmek, bunları yayınlamak

  • Kuruluş amaçları doğrultusunda projeler geliştirmek ve uygulamak.